Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Obszar Chronionego Krajobrazu Kozi Bór
  • 1990-01-01
  • 12820,0900
  • Obszar Chronionego Krajobrazu "Kozi Bór" obejmuje fragment Wysoczyzny Lubartowskiej, sąsiadując z Kozłowieckim Parkiem Krajobrazowym. Jego powierzchnia wynosi 12 681 ha. Krajobraz ma charakter równinny.Ponad 40% stanowią lasy, głównie bory mieszane i świeże oraz bory bagienne, świetliste dąbrowy, zbiorowiska grądowe, olsy i łęgi.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XI/56/90 WRN w Lublinie z dn. 26.02.1990 r. w sprawie utworzenia systemu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu na terenie woj. lubelskiegoDz. Urz. Woj. LubelskiegoDz. Urz. Woj. Lub. Nr 13, poz. 141990-03-08

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 2 czerwca 1998 r. w sprawie Obszarów Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Woj. LubelskiegoDz. Urz. Nr 11, poz. 166
2 Rozporządzenie Nr 41 Wojewody Lubelskiego z 17.02.2006 r. Lublin Dz. Urz. z dnia 31 marca 2006 r. Nr 65 poz.1226
3 Uchwała nr XII/184/2015 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 listopada 2015r.Dz. Urz. Województwa LubelskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 51572015-12-17

Położenie formy ochrony przyrody

  • lubelskie
  • lubartowski, lubelski, puławski
  • Kurów (wiejska), Żyrzyn (wiejska), Kamionka (wiejska), Końskowola (wiejska), Markuszów (wiejska), Baranów (wiejska), Garbów (wiejska), Abramów (wiejska)
  • Przebieg granicy opisano poczynając od przepustu na rzece Duży Pioter przy zespole parku podworskiego w Żyrzynie. Stamtąd granica biegnie w kierunku wschodnim otaczając od północy tereny parku podworskiego, a następnie biegnie wzdłuż cieku Duży Pioter, do drogi polnej na wschodnim skraju wsi Zagrody. Stamtąd biegnie na północ początkowo drogą a następnie skrajem lasu. Dochodzi do granicy gminy Żyrzyn i biegnie nią na wschód. Następnie przechodzi na granicę gminy Abramów podążając cały czas w kierunku wschodnim. Dociera do rzeki Granica, gdzie skręca na południe i biegnąc wzdłuż rzeki dociera do granicy lasu położonego na południe od wsi Dębiny. Tu granica skręca na wschód, otacza od północy, wschodu, a następnie od południa ten las i dociera do drogi biegnącej do wsi Bronisławka. Dalej biegnie drogą na zachód przez około 200 m, po czym skręca na północ biegnąc skrajem lasu. Następnie przebieg granicy obiera kierunek południowo-zachodni omijając od północy zabudowę wsi Bronisławka, po czym wzdłuż granicy gminy Kurów powraca na drogę powiatową. Dalej biegnie na zachód i dociera do drogi powiatowej Baranów - Kurów, którą podąża na południowy wschód, docierając do północnego skraju lasu położonego na południe od wsi Choszczów. Tu granica skręca w kierunku wschodnim podążając północnym i wschodnim skrajem lasu. Dochodzi do wsi Pożarnica, skąd drogą polną podąża na północny-wschód, następnie zmierza drogą polną biegnącą wzdłuż północno-wschodniego skraju kompleksu leśnego. Schodząc z drogi polnej podąża dalej wzdłuż skraju lasu na południowy-wschód do drogi powiatowej Michów - Kurów. Następnie granica obiera kierunek północno-wschodni biegnąc drogą do miejscowości Glinnik, gdzie na skrzyżowaniu dróg skręca na wschód. Biegnie początkowo drogą, a następnie południowym skrajem terenów zabudowanych, powraca na drogę i podąża nią do miejscowości Abramów. Omija od południa zabudowę Abramowa i dalej drogą powiatową podąża na wschód. W Michałówce opuszcza drogę by ominąć od południa zabudowę tej miejscowości po czym powraca na drogę powiatową. Za miejscowością Stanisławów Mały opuszcza drogę powiatową i skręca na południe, omija od wschodu tereny leśne podąża skrajem lasu w kierunku południowo-zachodnim do drogi Michałówka- Samoklęski. Drogą tą podąża na wschód do drogi wojewódzkiej nr 809 Lublin - Przytoczno, gdzie skręca na południe prowadząc tą drogą. Następnie granica opuszcza drogę wojewódzką i podąża na zachód drogą w kierunku Starej Wsi, by na skrzyżowaniu dróg skręcić na południe i powrócić do drogi nr 809, którą biegnie dalej do Starościna. Dalej granica biegnie na południe wzdłuż drogi powiatowej do miejscowości Zofian, gdzie na rozwidleniu dróg przy wjeździe do tej miejscowości opuszcza drogę powiatową i podąża drogą gruntową na północ. Dociera do skraju lasu i podąża na południowy-zachód wzdłuż południowej granicy lasu. Następnie drogami polnymi podąża na zachód, po czym na skrzyżowaniu dróg przed zabudową miejscowości Janów skręca na północny-zachód w kierunku kompleksu leśnego. Biegnie drogą polną wzdłuż południowej granicy lasu, a następnie około 300 m wzdłuż zachodniej granicy kompleksu leśnego do drogi łączącej miejscowości Pod Borem i Janów. Z tego miejsca granica biegnie drogą na zachód, a następnie na północ do Woli Przybysławskiej. Od skrzyżowania dróg biegnie drogą na zachód po czym przed zabudowaniami Woli Przybysławskiej opuszcza drogę i podążając dalej na zachód omija od północy zabudowę tej miejscowości. Przecina drogę Wola Przybysławska - Abramów i dalej podąża w kierunku zachodnim. Na skraju łąk w pobliżu wsi Zagrody granica skręca na południe. Podążając skrajem łąk otacza od wschodu, południa i zachodu obszar sieci rowów melioracyjnych i dociera do lasu Borek. Stamtąd zmierza na północ początkowo drogą przez las, a następnie wzdłuż południowego skraju lasu. Po osiągnięciu północnego skraju lasu prowadzi drogami polnymi na zachód, przecina drogę powiatową i prowadzi drogą w kierunku Olempina przez ok. 1100 m. Następnie skręca na północ i biegnie drogą polna do zachodniego skraju lasu. Biegnie na północ zachodnim skrajem lasu, a następnie na wschód jego północnym skrajem przez około 615 m, po czym skręca na północ i biegnie granicą działek ewidencyjnych omijając od zachodu najbardziej wysunięte na zachód zabudowania miejscowości Bobowiska. Następnie granica skręca na zachód i drogą polną zmierza w kierunku wsi Kłoda. Omija od północy zabudowania tej miejscowości i dociera do drogi powiatowej, przecina ją i dalej podąża w kierunku południowo-zachodnim. Przecina drogę ekspresową S17 i podąża na południowy-zachód, a następnie w kierunku zachodnim biegnie południowym brzegiem doliny rzeki Białki. Omija od północy zabudowania miejscowości Szumów, przecina rzekę Kurówkę i podąża na północny-zachód wzdłuż lewego brzegu jej doliny. Następnie skręca na północ, przecina rzekę Kurówkę i podąża wzdłuż Dopływu spod Dęby. Po około 400 m skręca na zachód i biegnie drogą przez około 180 m do miejscowości Wólka Nowodworska, po czym skręca na północ, omija od wschodu zabudowania Wólki Nowodworskiej, przecina drogę ekspresową S17, otacza od zachodu i południa tereny zalesione i dochodzi do rzeki Dopływ spod Dęby, a następnie wzdłuż niej podąża na północ. Po około 570 m granica skręca na zachód w kierunku drogi Wólka Nowodworska - Dęba. Drogą tą kieruje się na północ przez około 370 m, a następnie skręca na północny-zachód, biegnie drogą polną i dociera do lasu „Kozi Bór”. Podąża jego południowym skrajem w kierunku południowo-zachodnim, następnie osiąga drogę krajową nr 17 i wzdłuż niej biegnie na południe przez około 2 km. Skręca na wschód by podążać zachodnim skrajem kompleksu leśnego, omijając od wschodu zabudowę wsi Wola Osińska. Następnie granica podąża wzdłuż drogi polnej na zachód po czym skręca w kierunku północnym i zmierza do Żyrzyna do miejsca w którym rozpoczęto opis tekstowy granic Obszaru. Uwaga: Tekstowy opis granicy Obszaru ma charakter poglądowy. W przypadku rozbieżności między przebiegiem granicy opisanych w powyższym tekście, a przebiegiem granicy wyznaczonych linią łączącą punkty załamania granicy wskazane w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, za prawidłowy przebieg granicy uznać należy granicę wyznaczoną punktami współrzędnych zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych