Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Puczniewski
  • 1998-01-01
  • 6276,0000
  • Puczniewski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w północno-zachodniej części województwa na Wysoczyźnie Łaskiej . Obejmuje zalesione często podmokłe tereny w widłach Neru i Bełdówki. Fragment lasu jodłowego (na granicy zasięgu tego gatunku) objęto ochrona rezerwatową.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Sieradzkiego z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu oraz uznania za zespoły przyrodniczo-krajobrazoweDz. Urz. Woj. SieradzkiegoDz. Urz. z 1998 r. Nr 20, poz. 1151998-09-09

Położenie formy ochrony przyrody

  • łódzkie
  • poddębicki, pabianicki
  • Poddębice (miejsko-wiejska), Lutomiersk (wiejska), Dalików (wiejska)
  • Z terenu województwa łódzkiego granica OCHK przechodzi w rejonie miejscowości Prawęcice, następnie biegnie drogą w kierunku Poddębic. Po minięciu Kucin skręca drogą na południowy-wschód do Zdrzychowa. Dalej przez Wilczycę, Kałów do Woli Bałdrzychowskiej. Na początku wsi skręca w drogę polną na południe i przez Pustkowie dociera do granicy lasu kompleksu Mianów. Biegnąc wzdłuż granicy polno - leśnej dociera do miejscowości Mianów, mijając Ją od strony północnej wzdłuż cieku wodnego, którym ponownie dociera do lasu. Idąc dalej wzdłuż ściany lasu dociera do miejscowości Madaje Nowe, skąd drogą polną udaje się w kierunku południ o wo-wschodnim. Następnie, idąc ciekiem wodnym, omija od strony pd. Kolonię Malanów i dociera do drogi Malanów - Charbice Dolne, którą udaje się na południe. W Charbicach skręca w drogę prowadzącą do Kazimierza, by po minięciu niewielkiego lasu skręcić na północ. Wschodnim skrajem lasu dociera do Albertowa, a następnie drogą przez Zdziecbów Nowy dochodzi do drogi Kazimierz - Stanisławów Nowy, w którą skręca na północ i do granicy województwa,

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór