Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Włoszczowsko-Jędrzejowski
  • 1995-11-21
  • 70389,0000
  • Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w granicach Niecki Włoszczowskiej i Płaskowyżu Jędrzejowskiego, rozciągających się na obszarze kredowej Niecki Nidziańskiej. Margle i opoki kredowe odsłaniają się spod cienkiej na ogół pokrywy czwartorzędowej w formie szerokich, zaokrąglonych garbów denudacyjnych o układzie przeważnie równoleżnikowym. W zachodniej części na wychodniach margli kredowych występują gliny i piaski, na których rozwijają się urodzajne rędziny, zajęte przeważnie pod uprawy rolne. W-JOChK ma ważne znaczenie wodoochronne, gdyż położony jest na dziale wodnym pomiędzy Pilicą i Nidą. Szata roślinna W-JOChK jest mocno zróżnicowana. W płn.-zach. części, w okolicach Włoszczowy i Kurzelowa, na terenach zabagnionych, w bezdopływowych dolinkach między wydmami wykształcił się kompleks torfowisk wysokich i przejściowych. Na ich obrzeżach rozwinęły się bory bagienne i olsy. Na wydmach i na ich szczytach, w zależności od stosunków wodnych rosną wilgotne, świeże i chrobotkowe bory sosnowe z udziałem rzadkich i chronionych gatunków roślin, m.in.: pomocnika baldaszkowatego, kokoryczki wodnej, zawilca wielokwiatowego, sasanki łąkowej i widłaka goździstego. Osobliwością florystyczną jest tutaj stanowisko bardzo rzadkiej i chronionej paproci-długosza królewskiego, w okolicach Kurzelowa. W-JOChK ma bardzo dawną metrykę osadniczą, o czym świadczą grodzisko i kurhany w Mokrsku oraz średniowieczne osady w Jędrzejowie i Kurzelowie. Liczne są również fundacje kościołów świadczące o dawnych tradycjach kultu katolickiego w Kurzelowie, Mokrsku Dolnym, Oksie, Kozłowie, Węgleszynie, Czarncy i Korytnicy, a nade wszystko zabytkowy XVII-to wieczny zespół opactwa cysterskiego w Jędrzejowie-dzisiaj ważne ogniwo międzynarodowego szlaku cysterskiego. Bardzo interesujące są także zabytkowe kościoły drewniane zachowane w Mnichowie i Bebelnie. Zachowały się także dość liczne rezydencje, dwory i założenia dworsko-pałacowe w Ludyni, Jaronowicach, Rzeszówku, Czarncy-siedziba rodu Czrnieckich i w Nagłowicach-gdzie funkcjonuje Regionalne Muzeum Mikołaja Reja. Europejską rangę ma Państwowe Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie ze wspaniałymi zbiorami gnomicznymi i astrologicznymi. Bardzo liczne miejsca pamięci narodowej przypominają pomniki ofiar II wojny światowej, bitew partyzanckich i mogiły żołnierskie m.in. w Kurzelowie, Chotowie, Czarncy, Koniecznie, Oksie, Nagłowicach, Mnichowie.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego z dnia 29 września 1995 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckimDz. Urz. Woj. KieleckiegoDz. Urz. z 1995 r. Nr 21, poz. 1451995-11-06

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 48/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 23 lipca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie kieleckim.Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 108, poz. 12752002-07-23
2 ROZPORZĄDZENIE Nr 89/2005 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 156, poz. 19502005-07-20
3 ROZPORZĄDZENIE Nr 17/2009 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 28 stycznia 2009r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 42, poz. 6292009-02-23
4 UCHWAŁA NR XXXV/619/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego KrajobrazuDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 33112013-10-01

Położenie formy ochrony przyrody

  • świętokrzyskie
  • włoszczowski, pińczowski, jędrzejowski
  • Jędrzejów (miejsko-wiejska), Oksa (wiejska), Imielno (wiejska), Nagłowice (wiejska), Małogoszcz (miejsko-wiejska), Kije (wiejska), Włoszczowa (miejsko-wiejska), Sobków (wiejska), Krasocin (wiejska)
  • Opis granic Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru chronionego Krajobrazu (Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/619/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Włoszczowsko-Jędrzejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu) Włoszczowsko-Jędrzejowski Obszar Chronionego Krajobrazu leży w zachodniej części województwa świętokrzyskiego. Zachodnia granica W-JOChK bierze początek w okolicach Wólki nad Pilicą w miejscu styku granic województw: świętokrzyskiego, śląskiego i łódzkiego i biegnie w kierunku północno-wschodnim wzdłuż granicy województwa świętokrzyskiego z województwem łódzkim aż do m. Sudzinek w woj. łódzkim. Dalej skręca w kierunku wschodnim wzdłuż północnej granicy wyodrębnionego fragmentu obrębu Kurzelów i dalej wzdłuż północnych granic obrębów Gościencin, Kurzelów, Międzylesie i Motyczno, a następnie biegnie wzdłuż zachodniej i północnej granicy obrębów: Jamskie, Chotów i skręca po wschodniej granicy obrębu Chotów na południe aż do Sułkowa. Dalej biegnie wzdłuż wschodnich granic obrębów Sułków, Ostrów i Ludynia w gm. Krasocin (tu przecina linię kolejową Kielce-Koniecpol) i osiąga styk granic obrębów Ludynia i Czostków w gm. Krasocin i Kozłów w gm. Małogoszcz. Na odcinku pokrywającym się z północną granicą obrębu Kozłów biegnie w kierunku wschodnim, po czym zgodnie ze wschodnią granicą tego obrębu skręca na południe i biegnie dalej w kierunku południowo-wschodnim wzdłuż wschodnich granic obrębów: Wiśnicz i Lasochów oraz północnych granic obrębów Żarczyce Małe i Wygnanów. Następnie biegnie po północno-wschodnich granicach obrębów: Złotniki, Lipnica i Rembieszyce, gdzie osiąga dolinę Białej Nidy i zmierza dalej w południowo-wschodnim kierunku wzdłuż granic obrębów: Mzurowa, Miąsowa i Brzeźno. Tu granica W-JOChK dochodzi do Nidy przecinając też linię kolejową Kraków-Kielce. Następnie biegnie wzdłuż doliny Nidy wschodnimi granicami obrębów Wólka Kawęcka, Mokrsko Górne i Dolne, Nowe i Stare Kotlice, a następnie północną granicą obrębu Korytnica obejmując cały obszar tego obrębu. W okolicach Borczyna, granica biegnąc wzdłuż wschodniej granicy obrębu Borczyn, przecina granicę gmin Sobków i Kije, a następnie, po przecięciu drogi do Wierzbicy, gdzie styka się z Chmielnicko-Szydłowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, skręca na zachód wzdłuż południowych granic obrębów Borczyn i Rębów, przecinając najpierw dolinę Nidy, a następnie granice gmin Imielno i Kije. Dalej granica W-JOChK biegnie wzdłuż południowych granic obrębów Borszowice (gm. Imielno) oraz Wólka, Lścin, Raków, Kulczyzna i Podchojny (gm. Jędrzejów). Następnie granica ta pokrywa się z wschodnią i północną granicą miasta Jędrzejów, a potem biegnie na zachód zgodnie z południowymi granicami obrębów Sudół i Prząsław (gm. Jędrzejów), wschodnią granicą obrębu Warzyn Pierwszy oraz południowymi granicami obrębów Warzyn Pierwszy (krótkim fragmentem) i Warzyn Drugi, Nowa Wieś, Rakoszyn, Jaronowice (gm. Nagłowice). Od okolic Jadwigowa granica W-JOChK biegnie wzdłuż granic gmin Nagłowice i Moskorzew, Nagłowice i Radków, Oksa i Radków oraz Włoszczowa i Radków. Dochodzi do styku granic gmin Radków, Secemin i Włoszczowa i zmienia kierunek na północno-zachodni biegnąc wzdłuż granic gmin Włoszczowa i Secemin, aż do styku z granicami województw świętokrzyskiego i śląskiego i dochodząc po tej granicy do okolic Wólki nad Pilicą, zamyka opisywany obszar. Z terenu W-JOChK wyłącza się miasto Włoszczowa wg. jego granic administracyjnych oraz przyległe obręby: Wola Wiśniowa, Kuzki, Danków Mały i Danków Duży.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego