Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Górnej Rawki
  • 1986-11-14
  • 8400,0000
  • Obszar górnej Rawki położony jest przy południowej granicy województwa. Jest to teren o urozmaiconej rzeźbie, położony w całości w dorzeczu Rawki. Obejmuje jej tereny źródliskowe na granicy Wysoczyzny Skierniewickiej i Wysoczyzny Rawskiej na południe od Rawy Maz. W budowie geologicznej przeważają utwory morenowe: żwiry i piaski strefy krawędziowej Wyżyny Łódzkiej. O walorach krajobrazowych stanowi tu zróżnicowanie rzeźby, korzystna mozaika niewielkich terenów leśnych, łąk i gruntów rolnych. Największe kompleksy leśne występują w okolicach Głuchowa Boguszyc. W dolinach rzecznych znajdują się duże kompleksy stawów rybnych. Najbardziej zróżnicowany fragment lasu mieszanego obejmujący starodrzew sosnowy i łęg olszowy objęty jest ochroną rezerwatową (rez. Popień). Z obiektów kulturowych na uwagę zasługuje zespół zabytków architektury sakralnej z XVI w. w Boguszycach oraz park podworski we wsi Popień.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XIV/93/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach z dnia 26 września 1986 r. w sprawie utworzenia Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i obszarów krajobrazu chronionegoDz. Urz. Województwa SkierniewickiegoDz. Urz. Woj. Skierniewickiego z 1986 r. Nr 5 poz. 1261986-10-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 36 Wojewody Skierniewickiego z dnia 28 lipca 1997 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Woj. SkierniewickiegoDz. Urz. Nr 18, poz. 113

Położenie formy ochrony przyrody

  • łódzkie
  • skierniewicki, brzeziński, tomaszowski, rawski
  • Rawa Mazowiecka (wiejska), Czerniewice (wiejska), Głuchów (wiejska), Rawa Mazowiecka (miejska), Jeżów (wiejska), Żelechlinek (wiejska)
  • W granicach m. Rawa Maz. granice obszaru pokrywają się z granicami rezerwatu rz. Rawka. Dalej granica wschodnia biegnie wzdłuż drogi E-82 aż do granicy woj. Granica północna i zachodnia obszaru z m. Rawa Maz. biegnie w kierunku SW wzdłuż drogi w kierunku m. Boguszyce, następnie skręca na NW wzdłuż linii kolejki wąskotorowej aż do wsi Głuchów. Tu omija od południa zabudowania tej wsi i dochodzi do drogi Głuchów — Kochanów. Stąd wzdłuż tej drogi oz do mostu na rz. Kawce k. wsi Góra. Od mostu na północ w kierunku wsi Kosiska , gdzie skręca na południe wzdłuż drogi do Tomaszowa Maz. i dalej do przysiółka Mikołajki. W tym miejscu skręca w kierunku zachodnim, początkowo wzdłuż doliny Rawki, następnie w kierunku PGR Popień. Przed zabudowaniami m. Krochmalnia (k. Mostku) granica skręca na połud. i biegnie wzdłuż doliny po jej południowym brzegu aż do granicy woj. Wyłącza się fermy hodowlane PGR Babsk w m. Babsk.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów wskazujących sprawującego nadzór