Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej
  • 1988-01-01
  • 36650,0000
  • Obszar Chronionego Krajobrazu Pradolina Warszawsko-Berlińska zajmuje powierzchnię 36 650 ha. Przedmiotem ochrony Obszaru jest zachowanie walorów przyrodniczych części pradoliny powstałej w okresie plejstoceńskim, łączącej dolinę Wisły z doliną Warty. Wyznaczony Obszar wchodzi w skład sieci obszarów chronionych i korytarzy ekologicznych. Obszar Chronionego Krajobrazu został wyznaczony na terenach już istniejących Obszarów: - Bolimowsko Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki (dot. gm. Bolimów, Nieborów) oraz Doliny Bzury (gm. Bielawy, Domaniewice, Łowicz), które wyznaczył Wojewoda Skierniewicki rozporządzeniem Nr 36 z dnia 28 lipca 1996 r. (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 18, poz. 113), - Pradolina Warszawsko Berlińska rozporządzenie Nr 16/98 Wojewody Płockiego z dnia 27 kwietnia 1998 r. w sprawie dostosowania uchwały Nr 163/XXV/88 wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku w sprawie ochrony krajobrazu w województwie płockim do wymagań ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody ( gm: Łęczyca, Witonia, Góra Św. Małgorzaty, Krzyżanów, Piątek, Bedlno, m. Łęczyca). W celu uzyskania ciągłości obszarów chronionych, postanowiono dodatkowo objąć ochroną część Pradoliny na wschód od Łowicza do granicy z województwem mazowieckim oraz w zachodniej części (obszary położone na terenie gmin: Wartkowice, Świnice Warckie, Grabów i Uniejów).

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr 163/XXVI/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku z dnia 9 czerwca 1988 r. w sprawie ochrony krajobrazu w województwie płockim Dz. Urz. Woj. PłockiegoDz. Urz. z 1988 r. Nr 11, poz. 106

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Skierniewickiego Nr 36 z dnia 28 lipca 1997 r. w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazuDziennik Urzędowy Województwa SkierniewickiegoDz. Urz. z 1997 r. Nr 18, poz. 113
2 Rozporządzenie Nr 16/98 Wojewody Płockiego z dnia 27 kwietnia 1998 r. w sprawie dostosowania uchwały Nr 163/XXVI/88 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku z dnia 9 czerwca 1988 r. w sprawie ochrony krajobrazu w województwie płockim do wymagań ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrodyDz. Urz. Województwa PłockiegoDz. Urz. z 1998 r Nr 4, poz. 381998-05-29
3 ROZPORZĄDZENIE NR 6/2009 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-BerlińskiejDz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 75, poz. 7102009-03-31
4 ROZPORZĄDZENIE NR 18/2009 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 30 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Nr 6/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-BerlińskiejDz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 236, poz. 21162009-08-13
5 UCHWAŁA NR LXI/1686/10 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 26 października 2010 r. w sprawie: zmiany rozporządzenia Nr 6/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, zmienionego rozporządzeniem Nr 18/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia 30 lipca 2009 r.Dz. Urz. Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 327, poz. 28422010-11-15

Położenie formy ochrony przyrody

  • łódzkie
  • skierniewicki, łęczycki, kutnowski, poddębicki, łowicki
  • Łowicz (miejska), Nieborów (wiejska), Bielawy (wiejska), Grabów (wiejska), Góra Świętej Małgorzaty (wiejska), Łęczyca (wiejska), Kutno (wiejska), Bolimów (wiejska), Witonia (wiejska), Piątek (wiejska), Łęczyca (miejska), Uniejów (miejsko-wiejska), Wartkowice (wiejska), Łowicz (wiejska), Bedlno (wiejska), Krzyżanów (wiejska), Domaniewice (wiejska), Świnice Warckie (wiejska)
  • Opis przebiegu granicy Obszaru rozpoczyna się w punkcie styku granicy województw wielkopolskiego i łódzkiego oraz gminy Grabów, w miejscu przecięcia granicy przez Kanał Królewski. Od tego miejsca granica Obszaru biegnie na wschód wzdłuż Kanału Królewskiego, w odległości 30 m od jego północnego skraju do granicy gmin Grabów i Łęczyca. Stąd granica podąża na wschód północnym brzegiem rowu melioracyjnego (ca 450 m od południowego skraju drogi powiatowej relacji Błonie - Łęka - Leszno), dochodząc do drogi z miejscowości Bronno do miejscowości Łęka. Skręca na północ i idzie wschodnim jej skrajem ok. 100 m, po czym skręca ponownie na wschód i biegnie w odległości 450 m od południowego skraju wcześniej wspomnianej drogi Błonie - Łęka - Leszno i dochodzi do końca miejscowości Zawada. Od tego miejsca kieruje się na północ i po 250 m dochodzi do drogi z miejscowości Zawada do miejscowości Błonie. Skręca kierując się po raz kolejny na wschód i podąża w odległości 250 m od południowego skraju drogi Błonie - Topola Królewska. Przekracza linię kolejową relacji Łódź Widzew - Kutno, a następnie drogę krajową nr 1 relacji Gdańsk - Łódź - Bielsko Biała i biegnie dalej, w odległości 250 m od drogi krajowej nr 60 relacji Łęczyca - Kutno - Ostrów Mazowiecka. Po ok. 930 m od przecięcia drogi nr 1 granica dochodzi do drogi polnej i idzie dalej wspomnianą drogą na północ ok. 130 m, zbliżając się do drogi powiatowej relacji Topola Królewska - Nędzerzew - Witonia na odległość 150 m. Zmienia kierunek na północno- wschodni i zmierza w odległości 150 m od południowego skraju wyżej wymienionej drogi Topola Królewska - Nędzarzew - Witonia do granicy gmin Łęczyca i Witonia. Zmienia kierunek na północny i idzie po granicy wspomnianych gmin do drogi powiatowej relacji Topola Królewska - Nędzerzew - Witonia, a dalej na północny wschód jej południo¬wym skrajem do miejscowości Nędzerzew i zakrętu wspomnianej drogi na północ w kierunku Witonii. Stąd granica Obszaru biegnie dalej skrajem drogi w kierunku północno-wschodnim, a następnie północnym przez wieś Gledzianówek i dochodzi do drogi ze wsi Nędzerzew do Gledzianowa. Skręca na wschód i idzie południowym skrajem tej drogi ok. 200 m, po czym skręca na północ i podąża dalej wschodnim jej skrajem ok. 190 m i dochodzi do drogi polnej. Wchodzi w tą drogę podążając na wschód, a po ok. 130 m na północ. Po ok. 1 900 m, na zakręcie drogi, zmienia kierunek na wschodni i po ok. 170 m dochodzi do cieku (dopływu Bzury) i granicy gmin Witonia i Kutno, a dalej wzdłuż granicy gmin Witonia i Kutno na północ do drogi Witonia - Strzegocin - Kuchary. Stąd biegnie w kierunku północno-wschodnim południowym skrajem wspomnianej drogi do miejscowości Strzegocin i skrzyżowania z drogą, Ktery - Strzegocin. Od tego miejsca skręca w kierunku południowo-wschodnim i podąża zachodnim skrajem drogi Strzegocin - Ktery do granicy gmin Kutno i Krzyżanów i dalej do miejscowości Ktery. W Kterach granica Obszaru skręca na wschód i biegnie południowym skrajem drogi Ktery - Młogoszyn do Młogoszyna. Z Młogoszyna granica podąża na wschód, w odległości 250 m od północnego brzegu koryta rzeki Bzury, przecinając po drodze trasę projektowanej autostrady A-1 dochodzi do drogi polnej Pęcła- wice - Łęki, którą podąża na północ do wsi Łęki. Przed zabudową miejscowości Łęki skręca na południowy wschód i idzie drogą polną ok. 120 m, następnie zmienia kierunek na północno-wschodni i idzie kolejną drogą polną. Po ok. 270 m kieruje się na północny zachód podążając północnym skrajem drogi do wsi Łęki Kościelne ok. 920 m, a dalej zapleczem zabudowy do drogi powiatowej relacji Bedlno - Młogoszyn - Ktery. Skręca na północny wschód i biegnie wschodnim skrajem wspomnianej drogi do wsi Szewce Owsiane, przekraczając w miejscowości Morele granicę gmin Krzyżanów - Bedlno. We wsi Szewce Owsiane granica Obszaru kieruje się na wschód i idzie południowym skrajem wcześniej wy-mienionej drogi Bedlno - Młogoszyn - Ktery. (Na odcinku Łęki Kościelne - Szewce Owsiane granica OChK „Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej" łączy się z OChK „Ochni - Głogowianki".) Po ok. 600 m granica skręca na południowy wschód w drogę z miejscowości Szewce Nadolne do miejscowości Wola Kałkowa i kieruje się jej zachodnim skrajem przez miejscowości Mateuszew, Wiktorów, Eliaszew i Potok do miejscowości Orłów. Przed zabudową wsi Orłów skręca na południe i podąża drogą polną ok. 480 m dochodząc do rowu melioracyjnego. Skręca na wschód i idzie północnym skrajem rowu ok. 230 m, a dalej w odległości 60 m od południowego skraju drogi powiatowej nr 2717E relacji Dębsk - Zduny Kościelne, Wola Kałkowa, Szewce Nadolne dochodząc do drogi powiatowej nr 2736E relacji Grabów - Pniewo - Orłów - Walewice, przekracza ją i biegnie jej wschodnim skrajem na północ ok. 70 m i dochodzi ponownie do drogi powiatowej nr 2717E. Południowym skrajem tej drogi podąża na wschód przez miejscowości Kolonia Orłów i Wola Kałkowa do granicy gmin Bedlno i Bielawy (będącej zarazem granicą powiatów łowickiego i kutnowskiego), a dalej do miejscowości Sobota. Następnie granica Obszaru skręca w kierunku północnym i zmierza wschodnim skrajem drogi Sobota - Bąków do wsi Karpina. We wsi Karpina zmienia kierunek na południowo - wschodni i podąża południowym skrajem drogi z Karpiny przez miejscowość Leśniczówka do drogi relacji Sobota - Bogoria Górna. Przecina wspomnianą drogę i wzdłuż drogi polnej kieruje się najpierw na wschód, a następnie na południe i dochodzi do Sobockiej Wsi. Stąd granica kieruje się na wschód biegnąc południowym skrajem drogi Sobocka Wieś - Strugienice przez Sobocką wieś do granicy gmin Bielawy i Zduny. Po dojściu do granicy tych gmin, granica Obszaru kieruje się ogólnie na południe, a następnie na wschód i dochodzi do styku granic Bielawy, Zduny i Łowicz. Dalej biegnie najpierw ogólnie w kierunku wschodnim, a dalej w północno zachodnim po granicy wspomnianych gmin, Zduny i Łowicz, przecinając w międzyczasie drogę krajową nr 2 relacji Świecko - Poznań – Konin - Warszawa - Siedlce - Terespol oraz linię kolejową Warszawa - Kunowice. Po ok. 3 350 m od przecięcia linii kolejowej skręca w kierunku północno- wschodnim, przecina rzekę Słudwię i idzie nadal ok. 190 m. po granicy gmin Zduny i Łowicz. Skręca w kierunku południowo-wschodnim, odchodzi od granicy gmin, przekracza mostek na rzece Nidzie, i idzie drogą polną dochodząc po ok. 500 m do kolejnej drogi polnej. Drogą tą biegnie ok. 60 m, po czym zmienia kierunek na południowo-wschodni i podąża po zapleczu zabudowy miejscowości Świeryż, w odległości 100 m od skraju drogi przechodzącej przez wieś i dochodzi do drogi prowadzącej ze Świeryża do Niedźwiady. Skręca i idzie zachodnim skrajem tej drogi ok. 200 m, dochodząc na odległość 100 m od drogi biegnącej przez wieś Niedźwiada. Zmienia kierunek na południowo-zachodni i idzie po zapleczu zabudowy miejscowości Niedźwiada, w odległości 100 m od zachodniego skraju drogi prowadzącej przez wieś, przecina linię kolejową i dochodzi do drogi krajowej nr 2. Przecina tą drogę i podąża jej południowym skrajem do granicy gminy Łowicz i miasta Łowicz. Po przecięciu granic miasta, granica Obszaru podąża przez ok. 840 m południowym skra-jem ulicy Poznańskiej, skręca na południowy zachód i wzdłuż cieku biegnie w kierunku doliny rzeki Bzury. Po ok. 400 m kieruje się na południowy wschód i idzie północnym skrajem łąk w dolinie rzeki Bzury. Dochodzi do ulicy Zamkowej (drogi krajowej nr 14) i biegnie dalej zachodnim jej skrajem na południe ok. 100 m. Skręca na wschód, przecina ulicę Zamkową i podąża ok. 580 m wzdłuż południowej linii nasypu drogi na wale i dochodzi do rowu melioracyjnego. Zmierza dalej na wschód wzdłuż rowu melioracyjnego ok. 135 m i dochodzi do ogrodzenia ujęcia wody. Dalej idzie po granicy ujęcia wody i dochodzi ponownie do rowu melioracyjnego, wzdłuż którego podąża na wschód i dochodzi do ulicy Mostowej. Zachodnim skrajem ulicy Mostowej zdąża na południe ok. 40 m. Skręca na północny wschód, przecina ulicę Mostową i biegnie wzdłuż naturalnej skarpy rzeki Bzury, a zarazem ogrodzenia Zakładu Energetycznego i dochodzi do linii kolejowej, którą przecina. Dalej granica idzie wschodnim skrajem terenów kolejowych na północny zachód ok. 100 m i dochodzi do krawędzi skarpy doliny Bzury. Zmienia kierunek na wschodni i biegnie krawędzią skarpy rzeki Bzury ok. 150 m do zakrętu ulicy Nadbzurzańskiej. Dalej kieruje się na wschód południowym skrajem ulicy Nadbzurzańskiej ok. 540 m do granicy zwartej zabudowy. Przed zabudową skręca na południe, a następnie na wschód i podąża zapleczem zabudowy w odległości 80 m od skraju ulicy Nadbzurzańskiej, a po przecięciu ulicy Warszawskiej po zapleczu ulicy Nadbzurzańskiej Dolnej, w odległości 100 m od jej południowego skraju. Po ok. 780 m skręca na północ, dochodzi do ulicy Nadbzurzańskiej Dolnej i południowym skrajem tej ulicy dochodzi do granicy administracyjnej miasta Łowicza i gminy Łowicz. Następnie jeszcze przez ok. 100 m biegnie na wschód wzdłuż polnej drogi, po czym skręca na pół¬noc, podążając wzdłuż drogi do Popowa dochodzi na odległość 150 m od drogi krajowej nr 2. Od tego miejsca kieruje się na północny wschód, biegnąc ok. 1 400 m w odległości 150 m od południowego skraju drogi krajowej Nr 2 relacji Świecko - Poznań – Konin - Warszawa - Siedlce - Terespol i dochodzi na odległość 100 m od drogi powiatowej nr 2721E. Skręca na południe, a po ok. 150 m na północny wschód i podąża po zapleczu zabudowy miejscowości Zabostów Mały i Zabostów Duży, w odległości 100 m od południowego skraju drogi powiatowej 2721E dochodząc do granicy gmin Łowicz i Nieborów. Po przecięciu granicy gmin, granica Obszaru idzie nadal w odległości 100 m od południowego skraju drogi prowadzącej przez Kompinę i Patoki w kierunku północno-wschodnim do drogi z Nieborowa do Kompiny. Skręca na północ i idzie wschodnim skrajem tej drogi dochodząc do południowego skraju drogi powiatowej nr 2721E prowadzącej przez Kompinę i Patoki i idzie dalej na północny wschód południo¬wym skrajem tej drogi do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego. Następnie granica Obszaru i idzie wzdłuż granicy tychże województw ogólnie w kierunku wschodnim i dochodzi do cieku znajdującego się na północ od miejscowości Nowe Kęszyce. Skręca na południe i wzdłuż tego cieku, a następnie drogą polną podąża do Nowych Kęszyc. Dalej granica Obszaru idzie na północny wschód południowym skrajem drogi biegnącej przez Kęszyce Nowe, a następnie na południowy wschód zachodnim skrajem drogi prowadzącej przez Kęszyce Wieś, przecinając po drodze linię kolejową Warszawa - Łowicz i dochodzi do drogi prowadzącej przez Ziąbki. Od tego miejsca kieruje się zachodnim skrajem drogi przez Ziąbki i dochodzi do drogi wojewódzkiej Nr 705 relacji Sochaczew - Skierniewice, której zachodnim skra-jem idzie dalej na południe przez Bolimowską Wieś do Krasnowa. W Krasnowie przecina drogę wojewódzką, skręca na wschód i podąża południowym jej skrajem ok. 120 m dochodząc do rozgałęzienia dróg, następnie wchodzi w drogę powiatową nr 1326E, relacji Bolimów - Miedniewice przez Krasnów, której południowym skrajem dochodzi do granicy województw łódzkiego i mazowieckiego. Skręca na południe, a następnie na zachód i podąża granicą ww. województw do punktu styku z granicą Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Przecina trasę A-2, skręca na zachód i biegnie wzdłuż północnej granicy Parku, a jednocześnie południowym skrajem A-2 przez Joachimów Mogiły, Ziemiary, Wólkę Łasiecką do skraju lasów państwowych oddz. 59. Następnie skręca na północ i kieruje się wzdłuż wschodniej granicy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego do drogi Nieborów - Piaski, której południowym skrajem zmierza dalej na północny zachód do Nieborowa, gdzie dochodzi do drogi Nieborów - Bolimów (zwanej „Aleją lipową"), skręca na wschód i idzie południowym skrajem tej drogi do Bolimowa. Od tego miejsca zmienia kierunek na północno- zachodni i biegnie wschodnim skrajem drogi Bolimów - Sierzchów przez miejscowości Sokołów i Jasionna i dochodzi do stacji kolejowej Jasionna Łowicka i linii kolejowej Warszawa - Łowicz. Skręca na południowy zachód i biegnie wzdłuż północnego skraju terenów kolejowych. Dociera do drogi Jasionna - Mysłaków i podąża wzdłuż jej północnego, a następnie zachodniego skraju przez miejscowości Bednary, Janowice, Mysłaków do drogi krajowej Nr 70 relacji Łowicz - Skierniewice - Huta Zawadzka. W Mysłakowie-Dąbrówce granica Obszaru skręca w drogę krajową i biegnąc na południowy wschód wzdłuż jej południowo-zachodniego skraju dociera ponownie do granicy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego i kompleksu leśnego lasów państwowych. Skręca na południe i idzie wzdłuż zachodniej granicy Parku aż do drogi polnej prowadzącej do miejscowości Dzierzgów (na północ od projektowanej trasy autostrady A-2), gdzie skręca na południo¬wy zachód i podąża wzdłuż niej do drogi z Dzierzgowa do stacji kolejowej Bobrowniki, przecinając wcześniej drogę z Arkadii do Dzierzgowa. Następnie skręca na północny zachód w drogę w kierunku stacji kolejowej Bobrowniki, a po ok. 680 m w kierunku południowo-zachodnim w drogę polną prowadzącą przez miejscowość Bagna, by po dalszych ok. 540 m dotrzeć do linii kolejowej Łowicz - Skierniewice. Po dojściu do linii kolejowej granica zmienia kierunek i idzie na północ wzdłuż wschodniego skraju terenów kolejowych i dochodzi do granicy gmin Nieborów i Łowicz, a dalej po granicy tych gmin do granicy administracyjnej miasta Łowicza. Dalej podąża po granicy miasta Łowicza i gminy Nieborów na północ i dochodzi do krawędzi doliny Bzury. Skręca na zachód i skrajem doliny dochodzi do granicy ogródków działkowych. Od tego miejsca kieruje się na południowy zachód i idzie przez ok. 340 m, następnie na zachód ok. 100 m i dalej na północny wschód ok. 250 m, po czym skręca na północny zachód i podąża w odległości 100 m od skraju ulicy Konopnickiej do drogi krajowej Nr 70 relacji Łowicz - Skierniewice - Huta Zawadzka, którą przekracza. Następnie granica skręca na zachód i podąża wzdłuż wału przeciwpowodziowego, docierając do cieku. Dalej podąża wzdłuż cieku w kierunku zachodnim, przecina drogę krajową nr 14 i idzie dalej wzdłuż cieku dochodząc do drogi polnej i drogą tą, utrzymując nadal kierunek zachodni dociera do granicy administracyjnej miasta Łowicza i gminy Łowicz. Następnie wzdłuż tej granicy biegnie ok. 150 m na południe, po czym skręca w kierunku zachodnim i idzie ok. 700 m w linii prostej przez łąki, docierając do drogi polnej w rejonie miejscowości Podbielnia. Stąd granica biegnie na południowy zachód drogą polną i po ok. 820 m dochodzi do drogi wojewódzkiej Nr 703 relacji Poddębice - Gostków - Łęczyca - Piątek - Łowicz, w miejscu skrzyżowania z drogą do Otolic. Skręca na zachód i zdąża północnym skrajem drogi wojewódzkiej do skrzyżowania z drogą Ostrów - Mystkowice, w którą skręca i biegnie ogólnie na zachód jej północnym skrajem przez Ostrów i Bocheń do Mystkowic. W odległości ok. 2 050 m od drogi Guźnia - Bocheń zmienia kierunek na południowy i idzie wzdłuż drogi polnej dochodząc po ok. 990 m ponownie do drogi wojewódzkiej Nr 703. Drogą tą kieruje się na wschód biegnąc jej południowym skrajem do skrzyżowania z drogą Bocheń - Guźnia, skręca we wspomnianą drogę na południe w kierunku wsi Guźnia. Po ok. 1 190 m granica skręca na zachód w drogę polną i południowym skrajem kompleksu leśnego dochodzi do granicy gmin Łowicz i Domaniewice. Skręca na południowy zachód w drogę polną i biegnie ok. 520 m zachodnim skrajem tej drogi. Następnie kieruje się na południowy wschód, idąc drogą wzdłuż cieku Bobrówka i dociera do północnego skraju Jeziora Rydwan. Stąd kieruje się na północny wschód i wzdłuż drogi Lisiewice Duże - Guźnia dochodzi do granicy gmin Domaniewice i Łowicz, a dalej do drogi Guźnia - Nowe Grudze. Skręca na południowy wschód i biegnie południowym skrajem wspomnianej drogi do skrzyżowania z drogą krajową Nr 14 relacji Łowicz - Stryków - Łódź - Sieradz - Walichnowy. Od tego miejsca granica kieruje się na południowy zachód wzdłuż północnego skraju drogi krajowej nr 14 do skrzyżowania z linią kolejową relacji Łowicz - Łódź. Dalej podąża północnym skrajem terenów kolejowych do skrzyżowania z drogą relacji Łyszkowice - Chruślin - Urzecze, skąd kieruje się na północny zachód i podąża wzdłuż wschodniego skraju tej drogi do wsi Lisiewice Duże. Następnie granica zmienia kierunek na zachodni i zmierza drogą przez ww. wieś, dochodząc do granicy gmin Domaniewice i Bielawy. Dalej biegnie ok. 230 m wzdłuż granicy wspomnianych gmin na północ, po czym skręca na zachód i idzie wzdłuż granicy kompleksu leśnego, dociera do cieku, gdzie skręca na południe i biegnąc wzdłuż niego dochodzi do drogi polnej i granicy gmin Domaniewice i Bielawy. Po przebiegu ok. 400 m w kierunku zachodnim granica skręca na południe i biegnie wzdłuż zachodniego skraju drogi Traby - Skaratki. Za wsią Skaratki pod Las skręca na zachód w drogę polną i zdąża południowym skrajem „Lasu Sapskiego" do granicy gmin Domaniewice i Głowno. Dalej granica Obszaru kieruje się na północ biegnąc po granicy gmin Domaniewice i Głowno i po ok. 320 m dochodzi do granicy gminy Bielawy. Od tego miejsca granica Obszaru biegnie na zachód po granicy gmin Bielawy i Głowno do wsi Skubiki, gdzie skręca w kierunku północno-zachodnim i idzie wzdłuż drogi ze Skubik do Waliszewa Dworskiego przez Stary Waliszew. Następnie kieruje się na pół¬noc drogą Gosławice - Brzozów, którą dociera do drogi wojewódzkiej Nr 703 relacji Poddębice - Gostków - Łęczyca - Piątek - Łowicz, i jej południowym skrajem podąża ok. 1 400 m w kierunku zachodnim, po czym kieruje się na północ biegnąc zachodnim skrajem „Lasu Mrodzkiego". Po ok. 700 m skręca na północny zachód i drogą polną dochodzi do południowego skraju drogi Drogusza - Emilianów. Tutaj skręca na północny wschód w ww. drogę i biegnie przez Stenin do Emilianowa i dalej północnym skrajem „Lasu Mrodzkiego" do skrzyżowania z drogą Mroga - Łazinek, gdzie skręca na północny zachód i podąża wzdłuż jej północnego skraju do miejscowości Łazinek. Stąd kieruje się na południowy zachód, a następnie na południe drogą do Łazina. Po ok. 2 130 m zmienia kierunek na zachodni zdążając ok. 240 m polną drogą i dociera do skraju parku podworskiego w dolinie cieku Donośnik. Dalej granica idzie ok. 100 m na południe, następnie ok. 170 m na zachód i ok. 80 m na północ po granicy parku, po czym skręca na zachód i dochodzi do rzeki Donośnik i granicy gmin Bielawy i Piątek. Następnie granica Obszaru biegnie na północ wzdłuż granicy ww. gmin do miejscowości Jankówek. W Jankówku zmienia kierunek na zachodni i drogą do Rogaszyna dochodzi do drogi wojewódzkiej Nr 702 relacji Kutno - Piątek - Zgierz, gdzie skręca na południe i zachodnim skrajem tejże drogi biegnie do wsi Michałówka. (Od Łazina do Michałówki granica OChK „Pradoliny Warszawsko- Berlińskiej" łączy się z OChK „Sokolnicko- Piątkowskim".). Od Michałowki granica kieruje się na zachód i idzie północnym skrajem drogi Michałówka - Goślub do Goślubia. W miejscowości Go- ślub granica Obszaru skręca na południowy zachód i drogą polną (na południe od stawu Ciemierzyn) biegnie do Nowego Balkowa i dalej do granicy gmin Piątek i Góra Św. Małgorzaty. Dalej idzie wzdłuż tejże granicy ok. 400 m w kierunku północnym i dochodzi do kanału. Skręca na zachód i podąża wzdłuż południowego brzegu kanału dochodząc do drogi pro¬wadzącej z Góry św. Małgorzaty przez Orszewice do miejscowości Kuchary Kolonia. Po przecięciu ww. drogi biegnie dalej skrajem kanału ok. 3 080 m, a dalej skrajem łąk do rzeki Bzury. Przekracza rzekę Bzurę i idzie dalej na zachód po zapleczu zabudowy, w odległości 150 m od skraju drogi Poddębice - Łęczyca - Piątek - Łowicz i dochodzi do granicy gminy Góra św. Małgorzaty i miasta Łęczyca. Dalej podąża na północ wzdłuż granicy ww. jednostek administracyjnych. Po ok. 250 m skręca na zachód, biegnąc wzdłuż kanału do mostu i skraju ulicy Ogrodowej, a następnie przez ok. 120 m północnym skrajem wspomnianej ulicy do drogi krajowej Nr 1 relacji Gdańsk - Toruń - Łódź - Piotrków Trybunalski - Częstochowa - Tychy - Bielsko Biała - Cieszyn i następnie jej wschodnim skrajem, przez ok. 200 m na północny zachód. Dalej granica skręca na zachód i biegnie południowym skrajem łąk, przecinając po drodze linię kolejową Łódź - Kutno, dochodzi do granicy administracyjnej miasta Łęczyca i gminy Łęczyca. Dalej idzie ok. 680 m wzdłuż cieku na zachód, po czym skręca na południe w drogę polną z Wilczkowic Dolnych, którą biegnie ok. 300 m. Skręca na zachód i idzie w odległości 150 m od drogi Leszcze - Wichrówek ok. 3 350 m dochodząc do końca wsi Wichrówek. Dalej granica Obszaru idzie po granicy łąk ok. 770 m w kierunku ogólnie południowo- zachodnim i dochodzi do rowu melioracyjnego. Skręca na zachód i idzie wzdłuż rowu ok. 415 m, przecinając po drodze rzekę Gnidę (Zian). Dalej zmierza w kierunku, najpierw północnym, a następnie północno zachodnim, w odległości 100 m od zachodniego brzegu rzeki Gnidy. Po ok. 1 600 m zmienia kierunek na zachodni i zdąża skrajem łąk ok. 1 900 m do drogi z miejscowości Bronno do miejscowości Łęka. Skręca na południe i idzie zachodnim skrajem wymienionej drogi ok. 100 m, dochodząc na odległość 80 m od drogi przez miejscowości Bronno i Liszki. Wzdłuż tej drogi podąża na zachód ok. 1 500 m, w odległości 80 m od jej północnego skraju i dochodzi do drogi do Prusinowic. Skręca w tą drogę na południe i idzie nią ok. 195 m dochodząc do rowu. Zmienia kierunek i podąża wzdłuż rowu najpierw na zachód, a następnie na południe ok. 1 020 m do zakrętu rowu. Od zakrętu rowu idzie w odległości 60 m od drogi przez miejscowość Stara Wieś, a następnie po zapleczu zabudowy i dochodzi po ok. 310 m do drogi do Prusinowic. Skręca w tą drogę na wschód, a po ok. 50 m na południe i idzie w odległości 60 m od drogi z Prusinowic do Borowa. Po ok. 1 150 m dochodzi do rowu melioracyjnego. Zmienia kierunek na zachodni i idzie wzdłuż rowu ok. 60 m, a następnie na południe również wzdłuż rowu ok. 310 m. Tu granica po raz kolejny kieruje się na zachód skrajem łąk i dochodzi na odległość 60 m od drogi przez miejscowość Borów. Dalej podąża na południe w odległości 60 m od wspomnianej drogi i dochodzi do granicy gmin Łęczyca - Świnice Warckie. Granicą tych gmin kieruje się najpierw na wschód, a następnie na południe i dochodzi do drogi powiatowej Łeźnica Mała - Władysławów - Świnice Warckie Drogą tą podąża na północny zachód i po ok. 760 m osiąga zaplecze zabudowy wsi Podłęże. Zmienia kierunek na południowy i idzie w odległości 80 m od zachodniego skraju drogi przez wieś Podłęże i dochodzi do granicy gmin Świnice Warckie i Łęczyca. Dalej kieruje się granicą tych gmin ogólnie na południe i dochodzi do styku granic gmin Łęczyca, Świnice Warckie i Wartkowice. Dalej podąża na południe po granicy gmin Łęczyca - Wartkowice i dochodzi do drogi z Drozdowa, przez Kolonię Borek do Pełczysk, na skraju kompleksu leśnego „Pełczyska" Drogą tą kieruje się na zachód i po ok. 590 m dochodzi do kanału. Od tego miejsca kieruje się na południe wschodnim brzegiem kanału i dochodzi do autostrady A2. Skręca na zachód i zmierza jej północnym skrajem przez ok. 2 400 m. W rejonie miejscowości Zawada skręca w drogę polną, którą biegnie ok. 460 m na północ, a następnie ok. 530 m na wschód i dociera do miejscowości Pauzew. W Pauzewie skrę¬ca w kierunku północnym wzdłuż drogi polnej, do-chodzi do granicy gmin Wartkowice i Świnice Warckie, przecina ją i biegnie drogą w kierunku północnym ok. 470 m, dochodząc do drogi polnej, którą kieruje się na północny wschód. Przecina drogę z miejscowości Drozdów do miejscowości Borek, zmienia kierunek na północno-zachodni i idzie wschodnim skrajem tej drogi ok. 150 m, dochodzi do drogi polnej i idzie tą drogą na północ dochodząc do drogi Drozdów - Parski. Wschodnim skrajem tej drogi podąża na północny wschód ok. 1 350 m. Odchodzi od tej drogi kierując się na wschód i dochodzi do podnóża wału przeciwpowodziowego. Zmienia kierunek na północno-wschodni i idzie u podnóża wału do drogi z miejscowości Piaski do miejscowości Leźnica Mała. Przecina drogę i biegnie po zapleczu zabudowy wsi Parski (w odległości ok. 100 m od wschodniego skraju drogi przez wieś) dochodząc do Kanału Zbylczyckiego i dalej wzdłuż niego na północny zachód do drogi z Miecanek do Strachowa przez Kosew Mały. Skręca na południe w tą drogę i po ok. 190 m skręca na zachód 130 m by skręcić ponownie na południe, biegnąc po zapleczu zabudowy wsi Kosew Mały w odległości 130 m od zachodniego skraju drogi przez wieś, dociera do drogi z Kosewa Małego do Grodziska. Następnie skręca na zachód i biegnie północnym skrajem wcześniej wymienionej drogi przez miejscowość Strachów do drogi Władysławów - Bielawy - Podgórze, której północnym skrajem zdąża do Grodziska. Za Grodziskiem skręca na południe w drogę przez miejscowości Holendry i Gusin dochodząc do skraju lasu. Skąd biegnie na zachód drogą polną ok. 190 m, następnie skręca na południowy zachód, a następnie na zachód biegnąc drogą wzdłuż południowego skraju kompleksu leśnego i dochodzi do drogi Świnice Warckie - Zbylczyce. Przecina ją i kieruje się dalej na zachód, a następnie na północ skrajem lasu do drogi Polusin - Podgórze i południowym skrajem tej drogi dochodzi do drogi Świnice Warckie - Zbylczyce. Wschodnim skrajem tej drogi kieruje się na północ i dochodzi na odległość 150 m od drogi Zbylczyce - Kaznów - Chorzepin, skręca na zachód i idzie po zapleczu zabudowy wsi Zbylczyce i Kaznów, w odległości 150 m od skraju drogi przechodzącej przez te miejscowości i dochodzi do drogi prowadzącej do Chorzepina (przecinając przed Chorzepinem linię kolejową relacji Śląsk - Gdynia). Po przekroczeni linii kolejowej granica Obszaru kieruje się na zachód biegnie w odległości ok. 130 m od północnego skra¬ju drogi przez wieś Chorzepin. Po ok. 900 m skręca na południe dociera do drogi przechodzącej przez Chorzepin, przekracza ją i biegnie wzdłuż polnej drogi dalsze 130 m, po czym skręca na wschód i podąża po zapleczu zabudowy wsi Chorzepin w odległości 130 m od skraju drogi przez wieś dochodząc do drogi Chorzepin-Chwalborzyce. Skręca na południe, idąc wzdłuż zachodniego skraju drogi Chorzepin - Chwalborzyce do Chwalborzyc. We wsi Chwalborzyce granica Obszaru najpierw skręca na wschód drogą z Chwalborzyc do Polusina, a po ok. 170 m na południe i idzie drogą z Chwalborzyc do Kozanek Podleśnych dochodząc do drogi Świnice Warckie - Kolonia Rożniatów. Dalej granica Obszaru biegnie północnym skrajem tej drogi na zachód, przecina granicę gmin Świnice Warckie - Uniejów i dochodzi do autostrady A2. Dalej biegnie wzdłuż autostrady A2 w kierunku północno-zachodnim do granicy gmin Uniejów - Świnice Warckie, a jednocześnie granicy województw łódzkiego i wielkopolskiego. (Od Rożniatowa do Sachalina OChK „Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej" łączy się z „Nadwarciańskim" OChK). Zmienia kierunek na południowo wschodni i idzie granicą wspomnianych gmin ok. 1 600 m i do¬chodzi do rowu melioracyjnego. Idzie dalej wzdłuż rowu na północ, a następnie ogólnie na wschód po granicy łąk do drogi Wielenin - Chwalborzyce - Domanin. Przecina ja i idzie dalej w kierunku wschodnim 80 m, po czym skręca w kierunku północno - zachodnim i idzie w odległości 80 m od skraju drogi przez miejscowość Chwalborzyce i dochodzi do granicy województw łódzkiego i wielkopolskiego. Stąd granica Obszaru kieruje się na północny wschód wzdłuż granicy województw aż do miejscowości przecięcia z Kanałem Królewskim na terenie gminy Grabów, skąd rozpoczęto opis granic Obszaru.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Marszałek Województwa Łódzkiego