Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Pojezierze Wałeckie i Dolina Gwdy (woj. zachodniopomorskie)
  • 1989-07-01
  • 35535,0000
  • Obszar jest mozaiką siedlisk, biotopów i ekosystemów o bardzo dużych walorach przyrodniczych, cechuje się wysoką lesistością i srednim udziałem wód, zajmuje obszr mareny dennej oraz teren sandru rozcięty dwoma rynnami. Występują tu lasy ubogiej buczyny lub kwaśnej dąbrowy, bory sosnowe, łegi olszowo-jesionowe, bagienne olsy wokół jezior, buczyny i grądy. W jego obrębie położone są doliny rzek składające sie na zlewnię Gwdy wraz ze wszystkimi jeziorami rynnowymi. Flora roślin naczyniowych odznacza się znacznym udziałem gatunków rzadkich i zagrozonych takich jak: bagnica torfowa, cis pospolity, czermień błotna, fiołek przedziwny, modrzewnica europejska, storczyk plamisty, pływacz drobny, narecznica grzebieniesta, rosiczka długolistna, rosiczka okrągłolistna, rosiczka pośrednia, widłak spłaszczony, wilczomlecz błotny, wełnianka wąskolistna, żurawina błotna. Duza ilość jezior oraz cieków wodnych i rowów melioracyjnych sprzyja rozwojowi fauny wodnej i wodno-błotnej. Tereny te ze względu na specyfikę ukształtowania terenu i specyficzny typ wód związanych z głębokimi, zimnymi jeziorami, a także rzekami o szyblim i dobrze natlenionym nurcie są po części zbliżone do terenów podgórskich. Na tą specyfikę składają się organizmy wodne-bezkręgowce i ryby oraz niektóre gatunki ptaków. Bardzo dobre warunki do życia znalazł tutaj bóbr, o czym świadczy jego duża liczebnośc na tym obszarze. Na szczególne podkreslenie należy również fakt stałego przebywania wolnościowego stada żubrów rasy nizinnej.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr IX/56/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile z dnia 31 maja 1989 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskimDziennik Urzędowy WRN w PileDz. Urz. z 1989 r. Nr 11, poz. 951989-06-16

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 1/90 Wojewody Pilskiego z dnia 27 grudnia 1990 roku zmieniające uchwałę Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskimDz. Urz. Woj. PilskiegoDz. Urz. Nr 2 poz. 21991-03-15
2 Rozporządzenie Nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia 15 maja 1998 w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim Dziennik Urzędowy Województwa Pilskiego Dz. Urz. Woj. Pilskiego Nr 13 z 1998 r., poz. 831998-06-16
3 Rozporządzenie Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Woj. Gorzowskiego, Koszalińskiego, Pilskiego, Słupskiego oraz Szczecińskiego obowiązujących na obszarze woj. ZachDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 7, poz. 711999-03-31
4 Rozporządzenie Nr 19/2003 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniające akty prawne regulujące obszary chronionego krajobrazu na terenie województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 73, poz. 12862003-09-16
5 Rozporządzenie Nr 4/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2005 w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 25, poz. 4972005-03-29
6 Uchwała Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 66, poz. 18042009-09-29
7 Uchwała Nr XXXIV/408/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie uchwały obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 10, poz. 1962010-02-05
8 Uchwała Nr XLIV/518/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 113, poz. 20902010-11-12
9 Uchwała Nr V/43/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 45, poz. 7982011-04-11
10 Uchwała Nr XXII/297/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 13682013-03-28
11 Uchwała Nr XXVI/361/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 27532013-07-22
12 Obwieszczenie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 16372014-04-14
13 UCHWAŁA NR XI/222/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 22392016-06-02
14 UCHWAŁA NR XXX/470/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 14062018-03-27

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie
  • wałecki, drawski
  • Wałcz (miejska), Tuczno (miejsko-wiejska), Wałcz (wiejska), Mirosławiec (miejsko-wiejska), Wierzchowo (wiejska), Człopa (miejsko-wiejska)
  • Załącznik nr 2 rozporządzenia nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia 15 maja 1998 w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego