Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Dolina Radwi (Mostowo-Zegrze)
  • 1975-11-17
  • 3560,0000
  • Obszar swoim zasięgiem obejmuje rzekę Radew z jeziorami Rosnowo i Hajka. W otoczeniu borów sosnowych na uwagę zasługują: cenne jezioro lobeliowe; torfowiska mszarne; rezerwat archeologiczny; roślinność mokradeł wzdłuż rzeki i jezior ; skupiska grążeli żółtych, grzybieni białych i północnych, szuwary trzcinowe z rzadką pałką wąskolistną; oczka mezotroficzne z ceną florą, podmokłe łąki, źródliska. Obszar o dużych walorach krajobrazowych, jako cenne miejsce wypoczynku mieszkańców z Koszalina, ważny dla zachowania lokalnej różnorodności przyrodniczej, w niewielkim stopniu walory ponadlokalne ; unikatowe jezioro lobeliowe, miejsce ujęcia wody pitnej dla Koszalina. Należy zaznaczyć, że dolina Radwi powyżej, jak i poniżej sztucznych zbiorników, jest znacznie cenniejsza przyrodniczo i powinna być również chroniona.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr X/46/75 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Koszalinie z dnia 17 listopada 1975 r. w sprawie stref chronionego krajobrazuDziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w KoszalinieDz. Urz. WRN w Koszalinie Nr 9, poz. 491975-12-02

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 2/99 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 1999 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Woj. Gorzowskiego, Koszalińskiego, Pilskiego, Słupskiego oraz Szczecińskiego obowiązujących na obszarze woj. Zach.Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 7, poz. 711999-03-31
2 Rozporządzenie Nr 19/2003 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 sierpnia 2003 r. zmieniające akty prawne regulujące obszary chronionego krajobrazu na terenie województwa zachodniopomorskiego Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 73, poz. 12862003-09-16
3 Rozporządzenie Nr 4/2005 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 22 marca 2005 w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 25, poz. 4972005-03-29
4 Uchwała Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 66, poz. 18042009-09-29
5 Uchwała Nr XXXIV/408/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 10, poz. 1962010-02-05
6 Uchwała Nr XLIV/518/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 113, poz. 20902010-11-12
7 Uchwała Nr V/43/11 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 marca 2011 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 45, poz. 7982011-04-11
8 Uchwała Nr XXII/297/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 13682013-03-28
9 Uchwała nr XXVI/361/13 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 27532013-07-22
10 Obwieszczenie Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie obszarów chronionego krajobrazu Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2014 r. poz. 16372014-04-14
11 UCHWAŁA NR XI/222/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 22392016-06-02
12 UCHWAŁA NR XXX/470/18 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 września 2009 r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazuDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 14062018-03-27

Położenie formy ochrony przyrody

  • zachodniopomorskie
  • koszaliński
  • Świeszyno (wiejska), Manowo (wiejska), Polanów (miejsko-wiejska)
  • Obszar swoim zasięgiem obejmuje rzekę Radew z jeziorami Rosnowo i Hajka.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego