Obszar chronionego krajobrazu

Dane podstawowe

  • Dolina Bugu
  • 1986-01-01
  • 30162,0000
  • Czynna ochrona ekosystemów Obszaru, realizowana w ramach racjonalnej gospodarki rolnej i leśnej, polega na zachowaniu różnorodności biologicznej siedlisk przyrodniczych występujących w dolinie Bugu oraz na terenie kompleksu leśnego Puszczy Mielnickiej i Puszczy Nurskiej.

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Uchwała Nr XII/84/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 1986 r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego Dz. Urz. Woj. BiałostockiegoDz. Urz. z 1986 r. Nr 12, poz. 128

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 7/98 Wojewody Białostockiego z dnia 20 maja 1998 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Bugu"Dz. Urz. Woj. BiałostockiegoDz. Urz. z 1998 r. Nr 10, poz. 51
2 Rozporządzenie Nr 16/04 Wojewody Podlaskiego z dnia 16 września 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Bugu" Dz. Urz. Woj. PodlaskiegoDz. Urz. z dnia 20 września 2004 r. Nr 142, poz. 1899
3 Rozporządzenie Nr 10/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Bugu"Dz. Urz. Woj. PodlaskiegoDz. Urz. z dnia 8 marca 2005 r. Nr 54, poz. 723
4 Rozporządzenie Nr 1/09 Wojewody Podlaskiego z dnia 14 stycznia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu "Dolina Bugu"Dz. Urz. Woj. PodlaskiegoDz. Urz. z dnia 23 stycznia 2009 r. Nr 24, poz. 246

Położenie formy ochrony przyrody

  • podlaskie
  • siemiatycki
  • Mielnik (wiejska), Nurzec-Stacja (wiejska), Drohiczyn (miejsko-wiejska), Perlejewo (wiejska), Siemiatycze (miejska), Siemiatycze (wiejska)
  • W skład obszaru chronionego krajobrazu „Dolina Bugu” wchodzi teren określony liniami granicznymi: północno-wschodnią i południowo-zachodnią. Granica północno-wschodnia bierze początek na rzece Bug na wysokości miejscowości Osnówka (na styku byłych województw: siedleckiego, łomżyńskiego i białostockiego), biegnie na wschód (granicą byłych województw: białostockiego i łomżyńskiego), dochodzi do szosy Osnówka - Wierzchuca Nagórna, biegnie ww. szosą na południowy-wschód przez miejscowości: Wierzchuca Nagórna, Putkowice Nadolne, skręca na wschód i biegnie drogą przez miejscowość Minczewo, skręca na południowy-wschód, dochodzi do skrzyżowania drogi Minczewo - Runice z drogą Kłyżówka - Runice, stąd kieruje się na południowy-wschód, przecina ciek wodny i po przebiegu ok. 400 m łączy się z drogą prowadzącą do Drohiczyna, ww. drogą dochodzi do granicy miasta Drohiczyn, biegnie wzdłuż jej północnych krawędzi, przecina drogę Drohiczyn - Sytki, w odległości ok. 400 m od ww. drogi dochodzi do drogi prowadzącej do wsi Bujaki, którą dociera do granicy gmin Drohiczyn - Siemiatycze, wzdłuż tej granicy (wg mapy topograficznej Nr 265.1 Siemiatycze z 1995 r. w skali 1 : 50000) dochodzi do szosy Drohiczyn - Słochy Annopolskie, biegnie nią na wschód przez miejscowości: Klekotowo, Słochy Annopolskie, Anusin, w pobliżu wsi Boratyniec-Ruski przecina tory kolejowe Czeremcha - Siedlce i dochodzi do mostu na rzece Moszczona, biegnie na północ wzdłuż ww. rzeki (wg mapy topograficznej Nr 265.3 Drohiczyn z 1977 r. w skali 1 : 50000 oraz wg mapy topograficznej Nr 265.1 Siemiatycze z 1995 r. w skali 1 : 50000), dochodzi do drogi Boratyniec Lacki - Litwinowicze i biegnie nią na wschód przez miejscowości: Grabarka, Sokole, w pobliżu miejscowości Werpol przecina rzekę Pulwa i w odległości ok. 250 m od mostu skręca na południe w drogę biegnącą po konturze lasów (wg mapy topograficznej Nr 265.2 Czeremcha-Osada z 1993 r. w skali 1 : 50000), na granicy gmin Mielnik - Nurzec-Stacja skręca na zachód i dochodzi do drogi prowadzącej do wsi Wilanowo, biegnie nią przez ww. miejscowość aż do drogi Wilanowo - Koterka, ww. drogą dochodzi do szosy Adamowo - Zastawa - Koterka, skręca na wschód i dochodzi do granicy Państwa w punkcie topograficznym Nr 1368 (wg mapy topograficznej Nr 265.4 Mielnik z 1995 r. w skali 1 : 50000). Granicę obszaru chronionego krajobrazu doliny Bugu od strony południowo-zachodniej wyznacza rzeka Bug.

Ochrona

Nie


Zarządzanie

Wojewódzki Konserwator Przyrody