Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Torfowisko Sosnowiec-Bory
  • 2011-03-01
  • PLH240038
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 2,0100

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 10 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG czwartego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2010) 9669)(2011/64/UE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 33 str. 1462011-02-08

Położenie formy ochrony przyrody

  • śląskie
  • Sosnowiec
  • Sosnowiec (miejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach