Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Ostoja Czarnorzecka
  • PLH180027
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 2009-03-06
  • 1946,6000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 43 str. 632009-02-13

Położenie formy ochrony przyrody

  • podkarpackie
  • brzozowski, krośnieński, strzyżowski
  • Strzyżów (miejsko-wiejska), Jasienica Rosielna (wiejska), Korczyna (wiejska), Wojaszówka (wiejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie