Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

 • Ostoja Czarnorzecka
 • PLH180027
 • Dyrektywa siedliskowa
 • 2007-03-01
 • 2009-02-13
 • OZW
 • W styczniu 2021 r. do Komisji Europejskiej przekazano propozycję korekty granic obszaru, zaakceptowaną uchwałą RM w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie Komisji Europejskiej dokumentu „Lista zmian w sieci obszarów Natura 2000” (M.P. z 2021 r. poz. 45). Tereny włączane w granice obszaru Natura 2000 należy traktować jak proponowane obszary Natura 2000 - są one chronione na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i powinny być brane pod uwagę m. in. w trakcie autoryzacji planów i przedsięwzięć. Zmiany są uwidocznione w Geoserwisie GDOŚ w zakładce "Zmiany granic Natura 2000" (http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy).
 • 1946,6000

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 43 str. 632009-02-13

Położenie formy ochrony przyrody

 • podkarpackie
 • krośnieński, brzozowski, strzyżowski
 • Strzyżów (miejsko-wiejska), Jasienica Rosielna (wiejska), Korczyna (wiejska), Wojaszówka (wiejska)

Ochrona

 • Nie

NieZarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie