Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Torfowiska Orawsko-Nowotarskie
  • PLH120016
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 2008-04-09
  • 8255,6200

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 25 stycznia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 271) (2008/218/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 77 str. 1062008-03-19

Położenie formy ochrony przyrody

  • małopolskie
  • nowotarski
  • Czarny Dunajec (wiejska), Jabłonka (wiejska), Nowy Targ (wiejska), Nowy Targ (miejska)

Ochrona

  • Nie

Tak


Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony
lp.TytułPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 22 lutego 2019 roku w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Orawsko - Nowotarskie PLH120016 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 28 lutego 2019 r., poz.1617)

Zarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie