Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Suśle Wzgórza
  • 2008-02-05
  • PLH060019
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 27,2300

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 13 listopada 2007 r. przyjmująca, na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG, pierwszy zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument C(2007)5043)(2008/25/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 12 str.3832008-01-15

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Suśle Wzgórza (PLH060019)Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej PolskiejDz.U. z 2017 r., poz. 5822017-03-20

Położenie formy ochrony przyrody

  • lubelskie
  • hrubieszowski
  • Dołhobyczów (wiejska)

Ochrona

  • Nie

NieZarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie