Obszar Natura 2000

Dane podstawowe

  • Góry Orlickie
  • PLH020060
  • Dyrektywa siedliskowa
  • 2009-03-06
  • 2798,0700

Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 DECYZJA KOMISJI z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE)Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejL 43 str. 632009-02-13

Położenie formy ochrony przyrody

  • dolnośląskie
  • kłodzki
  • Lewin Kłodzki (wiejska), Szczytna (miejsko-wiejska), Duszniki-Zdrój (miejska)

Ochrona

  • Nie

Tak


Plany zadań ochronnych oraz plany ochrony
lp.TytułPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2014r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry Orlickie PLH020060 [Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2014r. Poz. 2814]

Zarządzanie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu